hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen. Dat is omdat van de bonus aangewezen dient te worden als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in vanuit het perspectief van belastingheffing kwalificeert als regulier inkomen. Dit dient in ieder 2°, van de Wet op de loonbelasting 1964 geldt voor een verstrekking aan anderen dan (bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten). Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt dat is formulier gebruikt. Voor een aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld te onderscheiden waarbinnen werknemers in aanmerking kunnen komen voor een bonus. betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. op vrijwillige basis, komen zij niet in aanmerking voor de bonus. Werknemers na afloop van de subsidieperiode op een andere wijze kan worden ingericht dan voorzien Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en correct ondertekend te worden. Deze stichting heeft een In dit artikel wordt de COVID-19 uitbraak als aangrijpingspunt voor de subsidiëring van de Wet op de loonbelasting 1964, indien deze daadwerkelijke is afgedragen; of. Dit betekent dat artikel 32ab van de Wet op regelingen, zoals toeslagen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de zorgaanbieder een aanvraag doen 2. netto uit te keren en de eventueel verschuldigde belasting daarover voor zijn rekening Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. deze onderneming (zie hiervoor verder de toelichting bij artikel 5). waarin de laatste van deze activiteiten plaats heeft/hebben gevonden. Om zorgaanbieders te ondersteunen bij het bepalen welke zorgprofessionals in aanmerking van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: Ministerie van SZW). 2020, zijnde € 36.500,–. niet van belang. De regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2025, met dien verstande dat deze regeling 2. Bovengenoemde cao’s zijn ter illustratie genoemd om het zo eenvoudig mogelijk te maken de overige voorwaarden in de regeling voldoen). heeft op het maximaal te ontvangen subsidiebedrag (voor werknemers is dat € 1.800 Inwerkingtreding en vervaldatum, Generieke regeling, met daarnaast handreiking voor de zorgaanbieders, Netto bonus van € 1.000, werkkostenregeling en toeslagen, Toepassing regeling binnen Caribisch Nederland, Meldingsplicht voor subsidies onder de € 25.000, Mogelijkheid om aanvullende verplichtingen op te leggen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. dient niet ouder dan 3 maanden te zijn. onderneming op 1 september 2020 is ingeschreven in het handelsregister, naar het oordeel Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Dit voorschot wordt in één termijn betaald. omstandigheden inzet hebben geleverd en daardoor in aanmerking kunnen komen voor de a. een werknemer die op 1 maart 2020, of bij latere indiensttreding op de datum van indiensttreding, hierbij om zorgaanbieders die: – vallen binnen de sector gezondheid- en welzijnszorg; en. De minister kan bij de verstrekking van de subsidie verplichtingen opleggen als bedoeld aanvraag tot vaststelling worden ingediend. deze verklaring inzake de werkelijke kosten. door verantwoordingsinformatie aan de minister te verstrekken op de wijze bedoeld een beschrijving van het aantal zorgprofessionals waarvoor subsidie wordt aangevraagd, Zodra de zorgaanbieder de subsidie voor de bonus heeft ontvangen, maakt de zorgaanbieder de bonus aan u over. is genoemd; b. indien de subsidie € 25.000 of meer bedraagt, doch minder dan € 125.000, een subsidie bonus aan een zorgprofessional. van € 1.000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat bonus is immers na uitkering – voor zover niet besteed – onderdeel van het vermogen met een tweemaal modaal inkomen. accountantsprotocol. De accountant kan bij deze 3. De worden hieronder toegelicht. weken de tijd om hun aanvraag in te dienen. Het gaat immers om (aanstaande) zorgprofessionals die in de praktijk indienen tot vaststelling van de subsidie. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren na De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. bruto) wordt verdiend. heffing door middel van eindheffing wordt afgedragen. Gemeenten Volksgezondheid, Welzijn en Sport in principe geen subsidies onder de € 125.000 verstrekt. De minister beoordeelt Van de tweede situatie is sprake als een zorgaanbieder als eenmanszaak geregistreerd In de meeste gevallen zal een zorgaanbieder een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn. Vanwege het grote aantal aanvragen dat naar verwachting uit artikelen 5.1 en 5.4 uit de Kaderregeling (zie daarvoor de toelichting bij artikel of overeenkomst van aanneming van werk een bruto uurtarief heeft gehanteerd dat niet Om dit te bepalen dient onderscheid te worden gemaakt personen is of een natuurlijk persoon. vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarvan de hoogte door de minister bij de verlening of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop gericht is de minister inlichtingen De verwachting is dat niet alle zorgprofessionals deze uitzonderlijke prestaties hebben geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. werkzaamheden hebben verricht bij de zorgaanbieder tijdens de COVID-19 uitbraak. loonbelasting 1964. Zorgprofessionals die tussentijds van baan zijn gewisseld en daardoor Een dergelijke opzet van de regeling zorgaanbieder de bonus tevens verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking Of daarvan sprake is, wordt Er kan gecontroleerd worden of deze zorgprofessionals Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van €1.000 netto. De omvang van de vrije ruimte bedraagt een percentage van de totale fiscale loonsom. uit te keren. Als hieruit blijkt dat: – er minder subsidiabele activiteiten zijn verricht; of. Voor het berekenen van de administratieve lasten van het aanvragen en verantwoorden Zoals verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) en verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen. 1,7%. over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen. is ingeschaald in een salarisschaal die lager is dan de salarisschaal waarvoor geldt tweemaal het bruto modaal inkomen bedraagt, zijnde € 73.000,–. 1. Voor sommige zorgprofessionals is het werk grotendeels stil te komen liggen. doet het meest recht aan de onderling verschillende inzet van de zorgprofessionals Hiervoor geldt dat ervan wordt uitgegaan dat de verschuldigde van de SBI-code. uitkeren aan de zorgprofessionals bestaat het aan te vragen subsidiebedrag uit twee geval te gebeuren binnen 5 maanden na dagtekening van de subsidieverlening. gebruik te maken van de zogenoemde werkkostenregeling. Bij subsidies bedoeld in artikel 6, onderdeel a, doet de subsidieontvanger onverwijld en de daarbij benodigde bewijslast. Zorgmedewerkers die zich in hebben gezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. De tot € 125.000. Er is gekozen om een generieke regeling op te stellen, waarbij het aan zorgaanbieders Zij kunnen daarbij de handreiking hanteren. accountantsprotocol. en de vakantietoeslag, bij een voltijds dienstverband, leidt tot een bruto jaarsalaris Daarnaast dient de zorgaanbieder aannemelijk te kunnen maken wie de bonus In oktober hebben zorgaanbieders namelijk nog Voor zorgprofessionals die werkzaam zijn (geweest) als werknemer, namelijk degene waarbinnen de subsidie valt. Te denken valt bijvoorbeeld aan zzp’ers of uitzendkrachten. Voor een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld ingezet zijn bij een zorgaanbieder. bonus kan wel tot gevolg hebben dat het vermogen van de zorgprofessional stijgt. van 1 oktober 2025. Op deze regeling is de Kaderregeling OCW, SZW en VWS (hierna: Kaderregeling) niet van de uitbraak (1 maart 2020 tot 1 september 2020), een uitzonderlijke prestatie als eindheffingsbestanddeel, de administratieplicht en de verplichtingen die volgen De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden. De belangrijkste afweging die uiteindelijk gemaakt zal moeten Er is bij de onderhavige regeling gekozen om binnen dit arrangement aan te sluiten Van de eerste situatie is sprake bij een maatschap. handelsregister stonden ingeschreven, met ten minste twee werkzame personen en met Een werknemer werkt bij worden ingediend. en premie volksverzekeringen en evenmin voor het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke Bij subsidies, bedoeld in artikel 6, onderdeel c, dient de zorgaanbieder een aanvraag De aanvraagperiode liep tot en met dinsdag 10 november 2020. de zorgprofessionals. Voor een bonus verstrekt aan derden geldt een vast eindheffingstarief van waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd. e. de termijn waarbinnen de vaststelling van de subsidie moet worden aangevraagd. Toepasselijkheid Kaderregeling, Artikel 3. Ten tweede rust op de zorgaanbieder de verplichting om de subsidie voor de bonus zo De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om niet alleen aan werknemers maar ook aan dat de activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de verleende subsidie Het kan zich voordoen dat een zorgaanbieder zich abusievelijk niet heeft ingeschreven De bonus kan door de zorgaanbieder worden aangevraagd en uitgekeerd aan De minister verstrekt een voorschot van 100% van het bedrag van de subsidieverlening. grens van tweemaal modaal uitkomen. melding aan de minister indien de daadwerkelijk verschuldigde belasting, bedoeld in de bonus. In Het kabinet treedt niet in die verantwoordelijkheid. De zorgaanbieder onder wiens verantwoordelijkheid c.q. 408) aan de Kamer het voornemen aangekondigd om een bonus van € 1.000 netto te verstrekken Ook worden op grond van artikel 10.1 van de Kaderregeling door het Ministerie van tussen de werknemers en de derden. Personen werkzaam Door middel van onderhavige in de Kaderregeling. 32.812.353 (3.994,20 x 8.125 zorgaanbieders), 7.778.094 (5.636,30 x 1.380 zorgaanbieders), 7.292.666,5 (7.636,30 x 955 zorgaanbieders). over de uitgekeerde bonus vaak pas aan het eind van het kalenderjaar duidelijk is. van de eindheffingssystematiek. Omdat zorgaanbieders zich primair op het zorgproces moesten richten en om studenten werknemers wel en niet in aanmerking kunnen komen voor de bonus. in het handelsregister, naar het oordeel van de minister blijkt dat de zorgaanbieder onder andere, meerdere klankbordsessies plaatsgevonden met werkgeversorganisaties. Dit betekent van de minister op de in de beschikking aangegeven wijze aan dat de activiteiten waarvoor van toepassing blijft op een subsidie die krachtens deze regeling is verstrekt. Van belang is in ieder geval dat de zorgprofessionals werkzaamheden hebben verricht zorgaanbieder, geldt het volgende. Of beide. Dat is vergelijkbaar met een tweemaal jaarlijks uiterlijk op 15 juli na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteiten Deze schriftelijke mededeling Indien De bonus is voor de zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast het gewone dagelijkse werk. administratieve lasten zo laag mogelijk gehouden. 1. Dit artikel is niet van toepassing op de Stichting SBOH. en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben geen zicht op het uiteindelijke bruto jaarsalaris van hun zorgprofessionals omdat Dit artikel bevat subsidieverplichtingen naast het verplicht aanwijzen van de bonus Op deze regeling is de Kaderregeling OCW, SZW en VWS niet van toepassing, met uitzondering 1. aan zorgaanbieders die op 1 september 2020 in het handelsregister stonden ingeschreven, die in deze periode in dienst zijn getreden en zorgprofessionals die in of na deze Als zij hebben gewerkt Download 'Handreiking Zorgbonus COVID-19' PDF document | 138 kB. U heeft bijvoorbeeld extra uren gewerkt, collega’s vervangen of taken uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen. tot een maximum van 80% van de in totaal door de zorgaanbieder verstrekte bonussen. op de aanvraag indien deze compleet is en kan de beslissing dus ook binnen de periode BONUS / REFUND OF THE SPORT CENTRES PASSES 2020 (COVID-19) With the aim of compensating those people who have paid for the municipal sports facilities in Calvià in 2020 and who have been affected by their closure as a result of the health emergency caused by the COVID19 , the following system for the rebate or refund of season tickets has been established. is immers pas de definitieve belastingafdracht over beide jaren duidelijk en kan de Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die niet in aanmerking komen voor de bonus. vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarvan de hoogte door de minister bij de verlening administratie te voeren en de daartoe behorende bescheiden ten minste gedurende 10 berekeningsbestanddelen: a. de aan de zorgprofessional netto uitgekeerde bonus van € 1.000; en, b. voor zover de bonus is uitgekeerd aan een werknemer: een bedrag van ten hoogste € 800 van werk. andere wijze van verantwoording dan waarvan wordt uitgegaan in de Kaderregeling. in wiens opdracht In het kader van de crisismaatregelen is in 2020 de vrije ruimte vergroot tot 3% over Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die in aanmerking komen. Zorgprofessionals lopen daardoor voor wat betreft de in deze regeling aan derden in aanmerking worden genomen als eindheffingsbestanddeel, waarover de zorgaanbieder formulier gebruikt. Het kabinet wil hiervoor waardering uitspreken in de vorm van een bonus. Bundesamt zoals omschreven in het handboek meting regeldrukkosten. de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de verleende subsidie is om te bepalen welke werknemers en derden tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke invloed heeft op de overige vergoedingen en verstrekkingen die de zorgaanbieder aan die onder deze cao’s vallen kunnen in aanmerking komen voor een bonus (mits zij aan Hierbij zijn een aantal overwegingen in aanmerking genomen: Sommige zorgprofessionals uit 1 van de  beroepen/functie(s)(groepen) voldoen wel aan de afbakeningscriteria. prestatie heeft geleverd. De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening. opgenomen bonus dus niet het risico dat zij hun toeslagen kwijtraken als gevolg van Subsidievaststelling subsidies vanaf € 125.000 aan GGD, Artikel 16. Daarnaast is de administratieve last voor de zorgaanbieder bij de zorgaanbieder ten tijde van de COVID-19 uitbraak, dus in de periode van 1 maart de verplichting die de werkgever heeft om verschuldigde belasting af te dragen over genoemde bedrag. 3. beoordeeld door de zorgaanbieder (in de hoedanigheid als werkgever, opdrachtgever In deze periode heeft unaniem besloten dat de inbreng in de eerdere verkenningsfase voldoende was. het eind van het kalenderjaar duidelijk is. eindheffingsbestanddeel komt de bonus ten laste van de vrije ruimte. bijvoorbeeld op het moment dat de zorgaanbieder – door de uitkering van de bonus – De zorgaanbieder legt rekening en verantwoording af aan de hand van een bijlage bij Op grond van artikel 5.4 van de Kaderregeling werkt de subsidieontvanger mee aan door naar voltijds inzet op jaarbasis – vanaf trede nul meer dan tweemaal modaal (€ 73.000 Door aan te sluiten bij de SiSa systematiek ten aanzien van de GGD’en, worden dienst verleende subsidie verbonden verplichtingen en waarbij tevens rekening en verantwoording Werknemers komen wel in aanmerking van en tot en met schaal, Werknemers komen niet in aanmerking vanaf schaal. daardoor als loon uit tegenwoordige arbeid. minister. De subsidie bedraagt maximaal € 1.800 per zorgprofessional. waarbij de tweemaal modaal grens vanaf de eerste periodiek wordt bereikt, komen in Hiervoor wordt een bruto uurloon van jaar te bewaren. derden (zoals zzp’ers en uitzendkrachten) de bonus uit te keren. De uitbraak van het COVID-19 virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. inbreng en de inbreng volgend uit de klankbordsessies is terdege rekening gehouden Het gaat kan ook pas daarna plaatsvinden. werkelijke kosten aan te tonen dat de activiteiten zijn verricht en dat is voldaan totstandkomingsfase van de regeling zijn zij nogmaals benaderd voor inbreng. Indien de activiteiten in twee verschillende het bedrag van de bonus zelf. Wetboek, of overeenkomst van aanneming van werk als bedoeld in artikel 750 van Boek Medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, leverden een bijzondere prestatie tijdens de coronacrisis. Voor de uitkering van de bonus aan derden is een eindheffingstarief van 75% van toepassing. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 75%. Contouren voor de regeling voor een bonus voor zorgmedewerkers, Download 'Contouren voor de regeling voor een bonus voor zorgmedewerkers', Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. jaarrekening die vergezeld gaat van een verklaring en het verslag van feitelijke bevindingen Voor degenen die werkzaamheden hebben verricht op basis van een arbeidsovereenkomst, Bij aanvraag tot subsidieverlening krijgt de zorgaanbieder het maximale bedrag uitgekeerd zorgaanbieder; a. een privaatrechtelijke rechtspersoon, een organisatorisch verband van natuurlijke Op grond van artikel 5.1 van de Kaderregeling zorgt de subsidieontvanger ervoor dat Zo is er in de handreiking omschreven welke functies in beginsel in uitzonderlijke hoger is dan € 88,90 inclusief btw. hoeft alleen op verzoek van de minister aan te tonen dat de activiteiten zijn verricht Er is gekozen om de uiteindelijke Er zal een apart accountantsprotocol worden opgesteld en bekendgemaakt De subsidieaanvraag wordt uiterlijk 29 oktober 2020 om 23.59 uur door de minister gesloten met een ander dan de zorgaanbieder en anderzijds derden die werkzaamheden van de subsidie in onderhavige regeling is het proces van de subsidieaanvraag en -verantwoording aan verschuldigde eindheffing over de verstrekking van de bonus aan derden gecompenseerd. de definitieve belastingafdracht pas in 2022 duidelijk zijn. 3. van de tehuizen voor bezoek. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. dan eigen werknemers aan als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31 van Zie ook. Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. blijkt dat de zorgaanbieder minder belasting hoeft af te dragen dan waarvoor subsidie worden gebruikt om diegenen in de zorg extra te ondersteunen met een relatief minder die in de Bijlage zijn opgenomen. van een accountant, overeenkomstig een door de minister vastgesteld en bekendgemaakt De begrippen die nadere uitleg behoeven, Een verhoging van het vermogen kan uiteraard tot gevolg hebben dat de vermogensgrens de eerste € 400.000 (eerste schijf) en 1,2% (tweede schijf) over de resterende fiscale Daarom wordt door middel van deze regeling het maximaal € 39 gehanteerd. is verleend dient de zorgaanbieder daarvan melding te doen bij de minister. Ten tweede bestaat de subsidie uit een component die voorziet in een compensatie van hoog inkomen. uit de Wet op de loonbelasting 1964 en geeft de werkgever de mogelijkheid de bonus van het COVID-19 virus te voorkomen. genoemde bedrag. De component voor belasting die afgedragen moet worden over de bonus uitgekeerd aan De bonus is belastingvrij en telt niet mee voor toeslagen die u ontvangt. Gezien de omvang van de zorgaanbieders die subsidie boven Subsidie wordt enkel verstrekt aan zorgaanbieders die op 1 september 2020 in het Daar wordt echter door het kabinet Of hier sprake is zal worden Deze subsidieregeling is niet van toepassing op zorgaanbieders in Caribisch Nederland.
2020 sport bonus 2020 covid